Оберіть свою мову


Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 9, № 6, 2016  
https://doi.org/10.15407/biotech9.06.072
С. 72-81, бібліогр. 42, англ.
УДК: 60-022.532:579.62+546.65

 6 2016

in vivo ЕФЕКТ НАНОЧАСТИНОК НА ОСНОВІ РІДКІСНОЗЕМЕЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ НА ОКСИДАТИВНИЙ БАЛАНС У ЩУРІВ

В. К. Клочков 1, В. П. Каліман 2, Н. О. Карпенко 3, Н. С. Кавок 1, М. Ю. Малюкіна 1, С. Л. Єфімова 1, Ю. В. Малюкін 1

1 Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН України, Харків
2 Харківський національний медичний університет, Україна
3 ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В. Я. Данилевського НАМН України», Харків

Метою дослідження було з’ясувати вплив наночастинок на основі рідкісноземельних елементів (CeO2, GdVO4:Eu3+) на прооксидантно-антиоксидантний баланс організму щурів. Аналізували біохімічні маркери окисного стресу (рівень пероксидації ліпідів, метаболіти циклу оксиду азоту, вміст сульфгідрильних груп), а також активність ензимів (супероксиддисмутази, каталази) у тканинах щурів. Виявлено, що введення наночастинок обох видів викликає збільшення вмісту метаболітів циклу оксиду азоту та продуктів пероксидного окиснення ліпідів у печінці і селезінці до 5-го дня експерименту. У сироватці крові вміст продуктів пероксидного окиснення, метаболітів оксиду азоту в разі введення наночастинок GdVO4: Eu3+ на 5-, 10- і 15-й день досліду також був підвищеним, порівняно з вихідним станом і відповідним контролем, тоді як рівень сульфгідрильних груп знижувався. На відміну від цього, під впливом наночастинок СеО2 рівень дієнових кон’югатів достовірно не змінювався, а рівень метаболітів оксиду азоту до 15-го дня експерименту знижувався. У цей же період під впливом наночастинок обох типів активність супероксиддисмутази збільшувалась, а каталази – не змінювалась. Розрахунок коефіцієнта оксидативного стресу показав, що прооксидантний вплив наночастинок СеО2 виражений слабше (2,04), ніж у GdVO4:Eu3+ (6,89). У період післядії для обох типів наночастинок спостерігалося повне відновлення показників окисного балансу.

Ключевые слова: наночастинки GdVO4:Eu3+ та CeO2, оксидативний баланс.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2016