Оберіть свою мову

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 9, № 6, 2016
https://doi.org/10.15407/biotech9.06.050
С. 50-57, бібл. 21, англ.
УДК:  759.873.088.5:661.185

  6 2016

ВПЛИВ КАТІОНІВ КАЛЬЦІЮ І МАГНІЮ НА АНТИМІКРОБНУ ТА АНТИАДГЕЗИВНУ АКТИВНІСТЬ   ПОВЕРХНЕВО АКТИВНИХ РЕЧОВИН Acinetobacter calcoaceticus ІМВ В-7241

Т. П. Пирог, І. В. Сидор, Д. А. Луцай

Національний університет харчових технологій, Київ, Україна

Метою роботи було дослідити вплив Ca2+ і Mg2+ на НАДФ+-залежну глутаматдегідрогеназну активність — ключовий ензим біосинтезу поверхнево-активних аміноліпідів Acinetobacter calcoaceticus ІМВ В-7241 — з наступною модифікацією складу середовища і визначенням антимікробної та антиадгезивної активності поверхнево-активних речовин.

Штам ІМВ В-7241 вирощували у середовищі з етанолом. НАДФ+-залежну глутаматдегідрогеназну активність екстракту аналізували за утворенням глутамату під час окиснення НАДФН. Поверхнево-активні речовини екстрагували з супернатанта культуральної рідини сумішшю Фолча. Антиадгезивну активність визначали спектрофотометричним методом, антимікробну ? за показником мінімальної інгібуючої концентрації.

Встановлено, що за наявності у середовищі 10 мМ Cа2+ і Mg2+ НАДФ+-залежна глутаматдегідрогеназна активність екстракту підвищувалася в 1,5 раза порівняно з такою без катіонів. Збільшення концентрації сульфату магнію до 0,2 г/л або додавання CaCl2 (0,1 г/л) у середовище культивування супроводжувалося підвищенням цієї активності у 2,4 і 3,0 рази відповідно, а також посиленням антимікробної і антиадгезивної активності синтезованих поверхнево-активних речовин. Мінімальна інгібуюча концентрація поверхнево-активних речовин, синтезованих на модифікованих середовищах, щодо деяких бактерій була в 1,3?3,5 раза, їх адгезія на абіотичних поверхнях, оброблених такими речовинами, — у середньому на 5–17% нижчою, а ступінь руйнування біоплівки на 7–13% вищим порівняно з показниками, встановленими для поверхнево-активних речовин, утворюваних на базовому середовищі.

Наведені дані свідчать про можливість регуляції антимікробної та антиадгезивної активності поверхнево-активних речовин у процесі культивування продуцента.

Ключевые слова: Acinetobacter calcoaceticus ІМВ В-7405, поверхнево-активні речовини,  НАДФ+-залежна глутаматдегідрогеназна активність, катіони кальцію та магнію.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2016