Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (друкована версія)
ISSN 2410-776X (електронна версія)

 2 2016

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 9, № 2, 2016  
https://doi.org/10.15407/biotech9.02.070
С.  70--81, бібл. 21, англ.
УДК: 57.08:636:31

МОЖЛИВОСТІ КОМП’ЮТЕРНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ В ДОСЛІДЖЕННІ ГЕТЕРОГЕННОСТІ СПЕРМАТОЗОЇДІВ ТВАРИН

Л. В. Горбунов, Є. М. Мажарова

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Україна

Розроблено імітаційну модель оцінки рухливості і запліднювальної здатності сперматозоїдів тварин з урахуванням їх початкового стану та ефективності етапів кріоконсервування. В основу моделі покладено аналітичний вираз, що відображає основні причини виживаності репродуктивних клітин в онтотехно- і філогенезі. Зниження резистентності сперматозоїдів залежить від низки біологічних (виду тварини, фізіологічного стану донора і реципієнта, якості еякуляту) та технологічних (ефективності способів кріоконсервування і запліднення яйцеклітин тварин) чинників. Розбіжність між значеннями рухливості клітин, отриманими розрахунковим і експериментальним способами, становила не більше 2% в результаті проведення власних дослідів і менше 5% — для даних, наведених у літературі. Особливістю моделі є повна незалежність показників ефективності досліджуваних технологій від гетерогенності еякуляту тварин.

Проведений комп’ютерний експеримент показав, що розбіжність початкової рухливості й запліднювальної здатності сперматозоїдів залежно від варіації біологічних параметрів змінюється від 50 до 100%, при цьому похибка визначення показника ефективності обраної технології становить близько 1%. Порівняльний аналіз альтернативних технологій кріоконсервування сперматозоїдів показав максимальну ефективність етапів застосування кріопротектора, режиму заморожування, виживаності та запліднювальної здатності. Застосування моделювання дає змогу багаторазово знизити розкид між значеннями рухливості сперматозоїдів, отриманими у різних дослідах, і тим самим більш ніж на порядок скоротити час та грошові витрати, необхідні для одержання достовірного результату.

Ключові слова: системна біологія, кріоконсервація, гетерогенність, сперматозоїди.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2016