Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (Друкована версія)
ISSN 2410-776X (Електронна версія)

 6 2015

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 8, № 6, 2015;  
https://doi.org./10.15407/biotech8.06.056
С. 56-62, бібліогр. 15, англ.
УДК: 579:662.7

ВЛАСТИВОСТІ НОВИХ ШТАМІВ ХЕМОЛІТОТРОФНИХ БАКТЕРІЙ, ЩО ЇХ ВИДІЛЕНО З ТЕХНОГЕННИХ СУБСТРАТІВ

І. А. Блайда1, Т. В. Васильєва1, В. І. Баранов2, К. І. Семенов1, Л. І. Слюсаренко1, І. М. Барба1

1Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна
2Львівський національний університет імені Івана Франка, Україна

Метою роботи було встановлення резистентності виділених з аборигенного консорціуму породних відвалів вуглезбагачення і золи-виносу від спалювання вугілля штамів A. ferrooxidans МФLv37 і A. ferrooxidans МФLad27 до важких металів, що входять до складу цих відходів, а також здатності штамів до адаптації до нових субстратів. Встановлено підвищену стійкість нових штамів до іонів важких металів порівняно з типовим і колекційним штамами роду A. ferrooxidans, визначено мінімальні інгібуючі концентрації важких металів, виявлено низку металів, що справляють негативний вплив на зростання ізольованих культур. Показано, що мінімальні концентрації металів, за яких ще відбувається зростання штамів, у кілька разів перевищують їх вміст у техногенних відходах. З’ясовано, що виділені штами відрізнялися за здатністю до адаптації, а також швидкістю росту і окиснення субстратів. Це зумовлено специфічними умовами формування мікробіоценозів у процесі утворення і подальшого зберігання породних відвалів та золи-виносу, з яких виділено відповідні штами. Проведені дослідження свідчать про необхідність спрямованої селекції культур, стійких до токсичних сполук і здатних окиснювати різні мінеральні субстрати, а також адаптації їх до нових субстратів для вилучення важких металів.

Ключові слова: зола-винос, породні відвали, аборигенне угруповання, ацидофільні хемолітотрофні бактерії, штами, активність вилуговування, іони важких металів.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008