Оберіть свою мову

ISSN 2410-776X (електронна версія),
ISSN 2410-7751 (друкована версія)

 4 2015

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 8, № 4, 2015 
https://doi.org/10.15407/biotech8.04.021
С. 21-39, бібл. 142, англ.
УДК: 759.873.088.5:661.185

МІКРОБНІ ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНІ РЕЧОВИНИ У ПРИРОДООХОРОННИХ ТЕХНОЛОГІЯХ

 Пирог Т. П., Конон А. Д., Савенко І. В.

Національний університет харчових технологій, Київ, Україна

В огляді наведено дані літератури та власних експериментальних досліджень авторів щодо використання мікробних гліколіпідів (рамно-, софоро- і трегалозоліпідів) та ліпопептидів для очищення води і ґрунту від нафти та інших вуглеводнів, вилучення токсичних важких металів (Cu2+, Cd2+, Ni2+, Pb2+), деструкції комплексних забруднень (нафта й інші вуглеводні з важкими металами), а також висвітлено роль мікробних поверхнево-активних речовин у процесах фіторемедіації.

Обговорюються чинники, що обмежують використання мікробних поверхнево-активних речовин у природоохоронних технологіях. За певних концентрацій поверхнево-активні речовини можуть виявляти антимікробні властивості та інгібувати мікроорганізми-декструктори ксенобіотиків. Біодеградабельність таких речовин може також знижувати ефективність біоремедіації.

Розроблення ефективної технології з використанням мікробних поверхнево-активних речовин має включати такі етапи: моніторинг забрудненої ділянки, з’ясування характеру забруднення і аналіз автохтонної мікробіоти; визначення способу введення поверхнево-активних речовин (екзогенне внесення, стимуляція їх синтезу автохтонною мікробіотою); встановлення оптимальної концентрації для уникнення вияву антимікробних властивостей, а також швидкої біодеградації; проведення досліджень як у лабораторних, так і в польових умовах.

Ключові слова: мікробні поверхнево-активні речовини, біоремедіація.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2015