Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (Друкована версія)
ISSN 2410-776X (Електронна версія)

1 2013

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 6, № 1, 2013
https://doi.org/10.15407/biotech6.01.086
С. 86-96, Бібліогр. 32, укр.
УДК: 577.112:57.083.3

ОДЕРЖАННЯ І ХАРАКТЕРИСТИКА АНТИТІЛ ПРОТИ ФРАГМЕНТА К1—3 ПЛАЗМІНОГЕНУ ЛЮДИНИ

 А. О. Тихомиров, О. І. Юсова, С. І. Діордієва, В. В. Корса, Т. В. Гриненко

Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, Київ

Компоненти плазміноген/плазмінової системи відіграють ключову роль у процесах фібринолізу, а також залучаються до регуляції активності клітин у нормі та за різних патологічних станів. Зокрема, кринглвмісні протеолітичні фрагменти плазміногену, відомі як ангіостатини, беруть участь у процесах, пов’язаних з неоваскуляризацією, метастазуванням, пухлинним ростом, запальними реакціями. Ангіостатини розглядають як потенційні маркери низки захворювань, асоційованих з патологією судин, тому велику увагу приділяють розробленню специфічних та чутливих методів їх детекції.

У роботі описано підходи до отримання фрагментів плазміногену шляхом його обмеженого протеолізу панкреатичною еластазою і подальшого очищення протеолітичних похідних за допомогою гель-фільтрації та афінної хроматографії на Lys-сефарозі. Одержано поліклональні антитіла проти фрагмента К1-3 та досліджено їхні основні імунохімічні властивості. Встановлено, що антитіла, очищені на імуноафінному сорбенті, виявляють різну афінність до плазміногену та його фрагментів, а саме: Glu-Pg > Lys-Pg > К1-3 > міні-Pg > К4. На основі отриманих даних обговорюються імунологічні особливості кринглових доменів плазміногену. Антитіла протии фрагмента плазміногену К1-3 можуть бути застосовані в імунохімічному аналізі, зокрема імуноблотингу, для детекції ангіостатинів як маркерів пухлинного росту, метастазування, серцево-судинних захворювань і запальних процесів, а також як молекулярний інструмент для дослідження функціонування плазміноген/плазмінової системи у нормі та за патології.

Ключові слова: плазміноген, кринглові домени, фрагменти плазміногену, ангіостатини, поліклональні антитіла.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008