Оберіть свою мову

ISSN 1995-5537

2011no6

Ж-л "Біотехнологія" Т. 4, № 6, 2011
С. 42-50, Бібліогр. 33, рос.
УДК: 579.22:581.557

ВПЛИВ ЛЕКТИНУ СОЇ НА МЕТАБОЛІЗМ ТА СИМБІОТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ШТАМІВ Bradyrhizobium japonicum

Д. М. Ситніков, О. Д. Кругова, Н. М. Мандровська

Iнститут ботаніки імені М. Г. Холодного НАН України, Київ;
Iнститут фізіології рослин і генетики НАН України, Київ

В умовах лабораторних та вегетаційних дослідів досліджено вплив лектину з насіння сої (SBA) на ріст, метаболізм i прояв симбіотичних властивостей різних за активністю штамів (634б, 646, 21110, 604к) бульбочкових бактерій сої (Bradyrhizobium japonicum). Показано, що попередня iнкубацiя ризобій з лектином рослини-хазяїна стимулює їх розмноження та підвищує активність пероксидази незалежно від потенційної симбіотичної активності штаму. При цьому лектин сої викликає появу нових протеїнів у бактерiальнiй клiтинi активного штаму ризобій 646. Встановлено, що в умовах симбіозу «соя — бульбочкові бактерії» специфічний рослинний лектин здатен стимулювати або iнгiбувати бульбочкоутворення i азотфiксацiю в штамів з різною активністю. Отже, впливаючи на метаболізм i характер прояву симбіотичних властивостей ризобій, гомологічний лектин різноспрямовано діє на генетично детермінований симбіотичний потенціал мiкросимбiонта.

Ключовi слова: Bradyrhizobium japonicum, лектин сої, соєво-ризобiальний симбiоз, нiтрогеназна активнiсть, антиоксидантнi ензими.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008