Оберіть свою мову

ISSN 1995-5537

2011no6

Ж-л "Біотехнологія" Т. 4, № 6, 2011
С. 51-59, Бібліогр. 33, рус.
УДК: 621.014.46(546.57+546.56:66-911.38).001.5

СТРУКТУРА, ВЛАСТИВОСТІ ТА ТОКСИЧНІСТЬ НАНОЧАСТИНОК
ОКСИДІВ СРІБЛА ТА МІДІ

І. М. Андрусишина, І. О. Голуб, Г. Г. Дідікін, С. Е. Літвин, Т. Ю. Громовий,
В. Ф. Горчев, В. О. Мовчан

ДУ «Інститут медицини праці НАМН України», Київ;
Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України, Київ;
Інститут хімії поверхні ім. О. О. Чуйка НАН України, Київ;
Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, Київ

На цей час розроблено низку загальних методів отримання наночастинок. З точки зору можливостей промислового виробництва наноматеріалів в Україні найбільш розвиненими сьогодні є нанотехнології, які базуються на фізичних методах їх отримання. Тому актуальними є проблеми пошуку стабільних органічних колоїдних дисперсій і стандартизація методик експериментів in vitro та in vivo, розробка критеріїв безпеки та допустимих порогів токсичності наночастинок металів. У цій роботі було вивчено фізико-хімічні властивості наночастинок оксидів срібла та міді в колоїдних розчинах альбуміну, полівінілпіролідону, декстрану. Проведено оцінку цитотоксичності наночастинок оксидів срібла та міді в полівінілпіролідоні та декстрані. Досліджено токсичність наночастинок оксиду срібла у підгострому експерименті на щурах лінії Wistar. Виявлено високу токсичність наночастинок оксиду Ag у концентрації 46,6 мг/л. Біохімічні дослідження активності ензимів сироватки крові, аналіз вмісту мікроелементів цільної крові та морфологічні дослідження її клітинного складу дали змогу виявити незначні зміни складу клітин крові та кількості мікроелементів, а також істотне зниження активності церулоплазміну та підвищення активності АТФ і цинкопротопорфірину у відповідь на підгостру дію наночастинок оксиду срібла розміром 32 нм і концентрацією 2,5 мг/л.

Ключові слова: наночастинки оксидів срібла та міді, альбумін, полівінілпіролідон, декстран, мікроелементи, ензими.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008