Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (Print)
ISSN 2410-776X (Online)

cover biotech acta general

Biotechnologia Acta Т. 16, No. 6 , 2022
P. 17-33, Bibliography 33, Engl.
UDC: 579.663
DOI:  https://doi.org/10.15407/biotech16.06.017

Full text: (PDF, in English)

ВПЛИВ БІОЛОГІЧНИХ ІНДУКТОРІВ НА СИНТЕЗ ТА БІОЛОГІЧНУ АКТИВНІСТЬ МІКРОБНИХ МЕТАБОЛІТІВ

 Т. П. Пирог 1, 2, М. С. Іванов1

1 Національний університет харчових технологій
2 Інститут мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України

Зростаюча антибіотикорезистентність є серйозною проблемою для людства. Спільне (комбіноване) культивування мікроорганізмів є перспективним методом для отримання нових антимікробних метаболітів. Перспективним варіантом спільного культивування мікроорганізмів є використання так званих біологічних індукторів.

Мета огляду — узагальнення наявних у літературі наукових досліджень, що стосуються впливу
фізіологічно різних типів біологічних індукторів на синтез та біологічну активність мікробних
вторинних метаболітів. Аналіз даних літератури показав, що у таких дослідженнях живі або інактивовані клітини індуктора вносять у середовище у значно нижчій концентрації порівняно з клітинами продуцента цільових метаболітів, або як індуктор використовують супернатант (фільтрат) після вирощування конкурентного мікроорганізму. Згідно даних літератури і власних експериментальних досліджень використання індукторів є ефективним способом не тільки інтенсифікації синтезу бактеріоцинів, поверхнево-активних речовин, антибіотиків, а й підвищення їх біологічної активності, а також часто супроводжується утворенням нових антимікробних сполук, не характерних для продуцента. Разом з тим потребують подальших досліджень механізми дії індукторів на синтез біологічно активних сполук, оскільки за даними літератури їх внесення у культуру продуцента не завжди супроводжувалося інтенсифікацією синтезу цільових продуктів. Крім того, біологічна активність вторинних метаболітів залежить від умов культивування продуцента, у тому числі від наявності біологічних індукторів у середовищі. Тому важливим є проведення подальших досліджень щодо взаємодії продуцентів з конкурентними мікроорганізмами для контролю біологічної активності синтезованих метаболітів. Необхідним є також пошук дешевших субстратів для біосинтезу вторинних метаболітів, оптимізація складу поживних середовищ і розширення спектру як про-, так і еукаріотичних індукторів.

Ключові слова: спільне культивування; індуктор; фізіологічний стан індуктора; антимікробні метаболіти.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2023