Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (Друк.)
ISSN 2410-776X (Online)

cover biotech acta general

Biotechnologia Acta Т. 16, № 6 , 2023
С. 82-87., Бібліограф.,16, агл.
УДК: 582.282.195.2:579.222
DOI: https://doi.org/10.15407/biotech16.06.082

Повний текст: (PDF, in English) 

ДИНАМІКА ВМІСТУ ФЕНОЛІВ ТА АНТИОКСИДАНТНОЇ АКТИВНОСТІ ПРИ ГЛИБИННОМУ КУЛЬТИВУВАННІ ВИДІВ РОДУ Xylaria

Атаманчук А. Р., Бісько Н. А.

Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного Національної академії наук України, Київ

Мета. Дослідження динаміки накопичення фенольних сполук представниками роду Xylaria, а також кореляції між вмістом фенолів та антиоксидантними властивостями, виявленими у біомасі та культуральній рідині при їх глибинному культивуванні.

Методи. Штами грибів Xylaria polymorpha та Xylaria longipes з Колекції культур шапинкових грибів Інституту ботаніки імені М.Г. Холодного НАН України (IBK) вирощували на глюкозодріжджово-пептонному живильному середовищі за умов глибинного культивування. Біомасу та культуральну рідину відбирали на 3, 5, 7 та 9-ту добу культивування із подальшою екстракцією етилацетатом. Загальний вміст фенолів у всіх екстрактах визначали за допомогою методу Фоліна-Чокалтеу. Антиоксидантний потенціал оцінювали за допомогою спектрофотометричного аналізу поглинання вільних радикалів 2,2–дифеніл–1–пікрилгідразилу.

Результати. Встановлено, що накопичення фенольних сполук було штамоспецифічною характеристикою. Зокрема, штами X. longipes продукували більше фенольних сполук упродовж
усього часу культивування, порівняно зі штамами X. polymorpha, та проявляли вищу антиоксидантну активність на певну добу. Крім того, було встановлено високу кореляцію між динамікою накопичення фенольних сполук та антиоксидантною активністю як у біомасі, так і в культуральній рідині.

Висновки. Фенольні сполуки з антиоксидантними властивостями було екстраговано із біомаси та культуральної рідини досліджених штамів. Значно вищі концентрації фенольних сполук та значення антиоксидантної активності було виявлено у біомасі порівняно з культуральною рідиною. Показано, що продовження процесу культивування не завжди призводить до збільшення концентрації фенольних сполук, що підкреслює необхідність подальшого комплексного вивчення накопичення цих речовин та взаємозв’язків із супутніми параметрами.

Ключові слова: Xylaria, фенольні сполуки, антиоксиданти, динаміка, біомаса, культуральна рідина.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2023