Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (друкована версія )
ISSN 2410-776X (электронная версия)

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 10, № 4, 2017
С. 14-24, бібліогр. 18, англ.
УДК: 632.981.3
https://doi.org/10.15407/biotech10.04.014

 АД’ЮВАНТНІ ВЛАСТИВОСТІ НАНОЧАСТИНОК З ІММОБІЛІЗОВАНИМ ФРАГМЕНТОМ ДИФТЕРІЙНОГО ТОКСОЇДУ

 Т. О. Чудина1, 2, А. Ю. Лабинцев1, Д. В. Колибо1, С. В. Комісаренко1

1Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України,  Київ
2ННЦ «Інститут біології та медицини» Київського національного університету ім. Тараса Шевченка

Метою роботи було  порівняння характеристик частинок з різною хімічною будовою та розміром (колоїдного золота  Gold 1 та Gold 2, фосфату кальцію CaP та полі(лактид-ко-глюколіду) PLGA 1 і PLGA 2)  для  пошуку найбільш ефективних носіїв антигену (рекомбінантного дифтерійного токсоїду) за імунізації per os. За даними МТТ-тесту всі досліджувані частинки не виявляли помітного цитотоксичного впливу стосовно досліджуваних клітин in vitro, за винятком частинок СaР, що у високих концентраціях чинили цитотоксичний вплив на клітини лінії U937, та частинок Gold 1 і Gold 2, які також пригнічували ріст клітин лінії L929. Найбільш виражене фагоцитування макрофагоподібними клітинами лінії J774 було зафіксовано для частинок PLGA 1 і PLGA 2 з іммобілізованим антигеном, у той час як кон’югати частинок Gold 1 і Gold 2 з антигеном виявили здатність до сорбції на поверхні цих клітин, але не поглиналися ними. У мишей BALB/с, що отримували перорально антиген, іммобілізований на носіях PLGA 1 та PLGA 2, а також Gold 2, концентрація у крові антитіл IgA, специфічних до субодиниці В (SubB), порівняно з контролем, помітно збільшувалася вже після другої імунізації. У групи мишей, що отримували кон’югати антигену з PLGA 2, відначено також збільшення концентрації специфічних IgG у крові після третьої імунізації. Наведені результати свідчать про перспективність дослідження частинок PLGA 1 та PLGA 2 як ад’ювантів для імунізації per os.

Ключові слова: наночастинки, фосфат кальцію, колоїдне золото, полі(лактид-ко-гліколід), дифтерійний токсоїд, пероральна імунізація.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008