Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (Друкована версія)
ISSN 2410-776X (Електронна версія)

 3 2016

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 9, № 3, 2016;  
https://doi.org/10.15407/biotech9.03.052
С.,52-60,  бібліогр. 21., англ.
УДК: 541.49:546.732/3:547.496.26577.152.34:577.152.32

КОМПЛЕКСИ БІСЦИТРАТОГЕРМАНАТІВ ТА БІСЦИТРАТОСТАНАТІВ З МЕТАЛАМИ — МОДИФІКАТОРИ АКТИВНОСТІ ПЕПТИДАЗ Bacillus thuringiensis var. іsraelensis ТА α-ГАЛАКТОЗИДАЗ Penicillium canescens, Cladosporium cladosporioides та  Aspergillus niger

Л. Д. Варбанець 1, Н. А. Нідялкова 1, Н .В. Борзова 1, І. Й. Сейфулліна 2,
О. Е. Марцинко 2, О. А. Чебаненко 2

1 Інститут мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України, Київ
2 Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, Укрвїна

Метою роботи було вивчити вплив низки координаційних сполук германію і стануму (сполуки 1–8) як модифікаторів активності пептидаз та галактозидаз. Як ефектори ензимів застосовували однотипні за структурою координаційні сполуки. Досліджували 2 типи комплексів: 1) [M(H2O)6][Ge(НCitr)2]•4H2O (M = Mg(1), Mn(2), Co(3), Ni(4), Zn(5)), що містять бісцитратогерманатний аніон ([Ge(НCitr)2]2-); 2) [M(H2O)6][Sn(НCitr)2]4H2O (M = Mg(6), Co(7), Ni(8)) зі вмістом бісцитратостанатного аніона та різних гексааквакатіонів ([M(H2O)6]2+, М = Mg, Mn, Co, Ni, Zn). Показано, що сполуку 6, яка становить бісцитратостанатний комплекс, що містить як метал іони магнію, можна використовувати для стимуляції на 20–25% колагеназної активності пептидази 1 і пептидази 2 B. thuringiensis var. israelensis ІМВ В-7465. Сполуки 1 (бісцитратогерманатний комплекс, що містить як метал іони магнію) і 7 (бісцитратостанатний комплекс, що містить як метал іони кобальту), а також сполука 6 в концентрації 0,001% здатні на 55–58% підвищувати еластолітичну активність пептидази 1. Однак найбільшу активувальну дію виявила сполука 7, яка на 100140% (в обох досліджуваних концентраціях) підвищувала еластолітичну активність пептидази 2. Це свідчить про те, що сполуку 7 можна надалі використовувати як ефектор еластолітичної активності пептидази 2. Під час досліджень впливу розглянутих координаційних сполук на активність α-галактозидаз Penicillium canescens, Cladosporium cladosporioides та Aspergillus niger всиановлено, що в разі використання низки комплексів (12 та 48) відзначається неістотне (на 1220%) підвищення активності ензиму P. canescens, а максимальний ефект (∼20%, концентрація 0,01%) виявляє комплекс 6.

Ключові слова: пептидази B. thuringiensis var. israelensis ІМВ В-7465, ?-галактозидази, бісцитратогерманатні та бісцитратостанатні комплекси.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2016