Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (Друкована версія)
ISSN 2410-776X (Електронна версія)

6 2015

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 8, № 6, 2015;  
https://doi.org./10.15407/biotech8.06.087
С. 87=99, бібліогр. 21, англ.
УДК: 544.723:612.82:616.831-005.1-06-07

СТАН ВОДИ В ТКАНИНІ ГОЛОВНОГО МОЗКУ В ПРИСУТНОСТІ   НАНОЧАСТИНОК КРЕМНЕЗЕМУ TS-100

Т. В. Крупська1, С. В. Пакришень2,  О. В. Сєров2, О. Т. Волик3, В. В. Туров1

1Інститут хімії поверхні ім. О. О. Чуйка НАН України, Київ
2Патолого-анатомічне відділення Олександрівської клінічної лікарні, Київ
3Київський міжнародний університет, медико-фармацевтичний факультет

Методом низькотемпературної 1Н ЯМР-спектроскопії вивчено будову гідратних шарів води, зв’язаної клітинами головного мозку, зміну цих параметрів за некротичних пошкоджень (інсульт) і в присутності трифтороцтової кислоти, що дає змогу диференціювати кластери внутрішньоклітинної води за їхньою здатністю розчиняти кислоту.

Розглянуто також вплив наночастинок нанокремнезему ТS-100 на стан води в тканині головного мозку, а саме на  параметри зв’язування води на повітрі та у присутності   слабополярного розчинника.

Для кластерів сильноасоційованої міжфазної води отримано розподіли за радіусами і змінами вільної енергії Гіббса. Показано, що гідратні властивості нативної тканини відрізняються від властивостей за некротичних пошкоджень будовою кластерів слабоасоційованої води. В інтактній тканині вся вода є зв'язаною і входить до складу кластерів і доменів, значна частина яких має радіуси R = 2 і 20 нм. Середовище хлороформу стабілізує водні поліасоціати з радіусом до R = 100 нм, а трифтороцтова кислота – з радіусами R = 7–20 нм. Встановлено, що часткова дегідратація досліджених зразків тканини   супроводжується зменшенням кількості слабозв’язаної води і деяким зростанням кількості сильнозв’язаної води, що свідчить про зміну молекулярних взаємодій між компонентами композитної системи клітини–наночастинки. Присутність вогнища ішемічного некрозу призводить до зменшення зв'язування води через зростання середніх розмірів водних поліасоціатів. Цей ефект спостерігається як на повітрі, так і в середовищі слабополярного органічного розчинника – дейтерохлороформу.

Ключові слова: ішемічний інсульт, сильно-і слабозв’язана вода, 1Н ЯМР-спектроскопія.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008