Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (Друкована версія)
ISSN 2410-776X (Електронна версія)

 2 2014

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 7, № 2, 2014
https://doi.org/10.15407/biotech7.02.054
С. 54-62, Бібліогр. 45, рос.
УДК: 576.32:577.113

КОМБІНОВАНА ДІЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ, ДНК-ІНТЕРКАЛЯТОРІВ, С60-ФУЛЕРЕНУ ТА КОФЕЇНУ НА КЛІТИНИ БУКАЛЬНОГО ЕПІТЕЛІЮ ЛЮДИНИ

 Г. Б. Скамрова 1, Ю. І. Прилуцький 2, М. П. Євстигнєєв 1, 3

1 Севастопольський національний технічний університет, Україна
2 Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна
3 Бєлгородський державний університет, Росія

За останнє десятиліття значно зросла кількість фізичних і хімічних біологічно активних ушкоджувальних факторів. Шляхи нейтралізації їхньої дії досліджено недостатньо. У роботі використано методи візуальної оцінки грануляції хроматину та електронегативності ядер клітин букального епітелію людини з метою вивчення комбінованого впливу низькоінтенсивного електромагнітного випромінювання міліметрового діапазону і ДНК-інтеркаляторів: антибіотика доксорубіцину, мутагенів бромистого етидію і профлавіну, а також кофеїну і C60-фулерену, які безпосередньо не взаємодіють з ДНК. За дії електромагнітного випромінювання з досліджуваними ДНК-зв’язувальними речовинами виявлено синергетичний ефект, який полягає у зменшенні клітинної відповіді, зумовленої електромагнітним випромінюванням і препаратами. За опромінення клітин у присутності С60-фулерену або кофеїну спостерігали протекторний ефект цих речовин стосовно електромагнітного випромінювання. Одержані результати можуть слугувати основою для використання С60-фулерену і кофеїну як ДНК-протекторів за дії електромагнітного випромінювання.

Ключові слова: ДНК-інтеркалятори, С60-фулерен, електромагнітне випромінювання, букальний епітелій людини.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2014