Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (Друкована версія)
ISSN 2410-776X (Електронна версія)

 2 2014

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 7, № 2, 2014
https://doi.org/10.15407/biotech7.02.092
С. 92-105, Бібліогр. 52, англ.
УДК: 616.379-008.64

ДЕЯКІ ЕФЕКТИ, ПОВ'ЯЗАНІ З ВИКОРИСТАННЯМ БІОПРЕПАРАТУ З ЕКСТРАКТУ НАСІННЯ PICRALIMA NITIDA В ЯКОСТІ АНТИДІАБЕТИЧНОГО  АГЕНТА: БІОХІМІЧНІ І ГІСТОЛОГІЧНІ ДОКАЗИ

О. А. Акінлое1 , Є. А. Балогун 2 , Т. А. К. Омотанзе1 , O. O. Аделейе1

1 Відділ біохімії, Федеральний університет сільського господарства, Abeokuta, Нігерія
2 Відділ ветеринарної патології, Федеральний університет сільського господарства, Abeokuta, Нігерія

За допомогою біохімічних і гістологічних методів вивчено деякі несприятливі ефекти, які можуть бути пов’язані з використанням біопрепарату з насіння P. nitida як гіпо глікемічного засобу. Антирадикальну ак тивність біопрепарату визначали за допомогою стабільного радикала 1,1-дифеніл-2-пікрилгідразилу.

Біохімічні дослідження включали визначення активності аланін- і аспартатаміно-, гаммаглутамілтрансферази, концентрації глюкози крові, електролітів (натрій, калій і бікарбонат), рівня пероксидного окиснення ліпідів.

Визначали також параметри крові (кількість сумарних клітин крові, еритроцитів і лімфоцитів), функцій печінки і нирок, а також ліпідний профіль. Гістопатологічні дослі дження печінки, нирок і підшлункової залози було виконано за допомогою стандартного методу фарбування гематоксилінозином.

За введення щурам Вістар максимальну антиоксидантну активність порівняно з контрольними розчинами (водний і водно-кокосовий екстракти) мав метанольний екстракт насіння (36,73%), що вказує на його високий ступінь нейтралізації вільних радикалів, далі — водний (19,36%) і водно-кокосовий екстракти (4,09%). У всіх оброблених щурів наприкінці експерименту спостерігали значне зниження (Р < 0,05) концентрації глюкози крові (в діапазоні від 55,59%до 41,66%) та істотне збільшення (Р < 0,05) маси тіла (в межах від 9,26% до 38,89%). Для всіх груп, які отримували екстракт насіння, характерним було збільшення гематологічних показників (Р < 0,05), а також достовірне (Р < 0,05) зниження параметрів ліпідних профілів і активності ензимів плазми. У всіх групах, які отримували екстракт, спостерігали іонорегуляторні порушення, зокрема гіперкаліє- і гіпернатріємію, однак вони були значно меншими (Р < 0,05) наприкінці обробки. У всіх дослідних групах були істотно нижчі концентрація сечовини і бікарбонату та рівень пероксидного окиснення ліпідів. Гістопатологічні дослідження показали, що екстракти не коригувати деякі спостережувані патологічні стани тканин, індуковані діабетом. Хоча, згідно з даними літератури, цукровий діабет супроводжується різними гістологічними змінами в різних органах, одержані в цій роботі результати морфологічного вивчення тканини підшлункової залози в групах тварин, які отримували і не отримували біо препарат, свідчать про наявність ушкоджень різного ступеня, однак їх тяжкість в осередках ураження була більш виражена за введення біопрепарату екстракту насіння. У зв’язку з цим одержані дані, які дали змогу визначити гіпоглікемічну і антиоксидантну активність біопрепарату з екстрактів насіння Picralima nitida як антидіабетичного засобу, дають підстави стверджувати, що використовувати його для лікування цього захворювання слід з обережністю.

Ключові слова: цукровий діабет, екстракт насіння Picralima nitida, біохімічні, гістологічні дослідження.

Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2014