Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (Друкована версія)
ISSN 2410-776X (Електронна версія)
1 2013

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 6, № 1, 2013
doi: 10.15407/biotech6.01.062
С. 62-72, Бібліогр. 67, рос.
УДК: 636.52/.58:612:575:577.8

МЕХАНІЗМИ КОНТРОЛЮ ТА ДЕТЕРМІНАЦІЇ СТАТІ У ПТАХІВ

М. Т. Тагіров

Інститут птахівництва НААН України, с. Борки, Харківська обл.

Розглянуто сучасні уявлення щодо генетичних основ детермінації статі у птахів. Підпорядковуючись генотипному механізму визначення статі, птахи реалізують складну систему взаємодії статевих хромосом. Z-хромосома містить дозозалежну детермінанту чоловічої статі — ген DMTR1, що забезпечує розвиток сім’яників за наявності двох копій у комбінації ZZ. Ще не ідентифіковані фактории на W-хромосомі, з одного боку, пригні чують активність гена DMTR1, а з другого — активують ензим ароматазу, яка в комбінації ZW сприяє розвиткові жіночої статі. Висловлено припущення, згідно з яким залежно від появи у ряду різних класів тварин присто сувань, що забезпечують стабільність ембріо нального розвитку, знижується залеж ність статевої детермінації від зовнішніх чинників і внутрішніх сигналів на пізніх стадіях ембріогенезу. Водночас з’являються закріп лені на генетичному рівні статеві детермі нанти, які є активними на початкових стадіях розвитку.

Ключові слова: птиця, детермінація статі, статеві хромосоми, інверсія статі, мейотичний драйв, гонади.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2013