Оберіть свою мову

ISSN 1995-5537


Ж-л «Біотехнологія» Т. 5, № 6, 2012
С. 73-77, бібл. 12, укр.
УДК 577. 112.7:616

ВЗАЄМОДІЯ НАНОРОЗМІРНИХ КОН’ЮГАТІВ ДОКСОРУБІЦИНУ
З ПРОТЕЇНАМИ І КЛІТИНАМИ ПЕРИФЕРИЧНОЇ КРОВІ ЛЮДИНИ

Ю. Я. Кіт, Р. О. Білий, Т. В. Скорохода, Н. М. Бойко,
Н. С. Корній, Н. Є. Мітіна, О. С. Заіченко, Р. С. Стойка

Інститут біології клітини НАН України, Львів
Національний університет «Львівська політехніка»

З метою підвищення терапевтичної ефективності раніше лікарський препарат доксорубіцин кон’югували з поверхнево-активним водорозчинним синтетичним олігомером ТФ3, в результаті чого було отримано нанорозмірні водорозчинні кон’югати доксорубіцину з полімером TФ3-Докс, які мали високу цитотоксичну активність щодо пухлинних клітин in vitro. Оскільки використання протипухлинних препаратів відбувається шляхом внутрішньовенного введення, метою роботи було встановити особливості взаємодії TФ3-Докс із протеїнами та клітинами крові людини. Периферичну кров інкубували з кон’югатом TФ3-Докс або чистим препаратом доксорубіцину (контроль), після чого плазму і клітинну фракцію одержували центрифугуванням. Спорідненість кон’югованого і чистого доксорубіцину до клітин крові визначали за допомогою флуоресцентної мікроскопії. Протеїни крові розділяли електрофорезом в 1%-й агарозі, після чого комплекси доксорубіцину з протеїнами виявляли за опромінення ультрафіолетовим світлом. Встановлено, що TФ3-Докс, на відміну від самого доксорубіцину, здатен вибірково акумулюватися нуклеарними клітинами крові, а також утворювати стійкі комплекси з альбуміном сироватки. Утворення таких комплексів може сприяти їх швидкому ендоцитозу лейкоцитами крові людини. Отримані дані свідчать проперспективність використання синтетичного олігомеру TФ3 як носія для цільового доставлення доксорубіцину за умов лікування гематоонкологічних захворювань.

Ключові слова: клітини крові людини, сироватка крові, нанорозмірні кон’югати доксорубіцину, цільове доставлення доксорубіцину.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008

_