Оберіть свою мову

ISSN 1995-5537

Ж-л «Біотехнологія» Т. 5, № 5, 2012
С. 82-90, бібл. 47, рос.
УДК 576.367:612.35.014.2-053.1:616.72-002.77

МЕХАНІЗМИ АПОПТОЗУ У МОНОЦИТАРНО-ФАГОЦИТАРНІЙ СИСТЕМІ ЗА РОЗВИТКУ РЕВМАТОЇДНОГО АРТРИТУ ПІСЛЯ ВВЕДЕННЯ КЛІТИН ФЕТАЛЬНОЇ ПЕЧІНКИ

К. Є. Ямпольська, О. М. Шатнева, М. О. Бондарович, А. М. Гольцев

Інститут проблем кріобіології та кріомедицини НАН України, Харків

Проведено порівняльне оцінювання апоптотичних процесів у клітинах моноцитарно-фагоцитарної системи в умовах розвитку ад’ювантного артриту до і після застосування кріоконсервованих та нативних клітин фетальної печінки. З використанням вестерн-блот-аналізу було показано, що в умовах розвитку ад’ювантного артриту клітини моноцитарно-фагоцитарної системи виявляють стійкість до апоптозу. Встановлено проапоптотичний ефект клітин фетальної печінки після введення їх реципієнтам з ад’ювантним артритом, який був більш вираженим у кріоконсервованих клітин фетальної печінки. Вияв апо птоз інду цибельного потенціалу клітин фетальної печінки безпосередньо залежав як від виду препаратів, так і термінів їх уведення. Особливості експресії протеїнів СD95-каскаду в клітинах моноцитарно-фагоцитарної системи після застосування клітин фетальної печінки свідчать про значущість впливу кріоконсервування на функціональний статус біооб’єкта. Кріоконсервування в цьому разі може виступати фактором активації протеїнів проапоптичного каскаду. Відзначено, що механізм дії клітин фетальної печінки щодо модуляції апоптотичних каскадів у клітинах моноцитарно-фагоцитарної системи тварин з патологією принципово відрізняється від дії глюкокортикоїдів, застосовуваних для лікування за ревматоїдного артриту, експериментальною моделлю якого є ад’ювантний артрит. Отримані результати можуть слугувати експериментальним обґрунтуванням можливості використання клітин фетальної печінки для лікування хворих на ревматоїдний артрит.

Ключові слова: апоптоз, моноцитарно-фагоцитарна система, ревматоїдний артрит, клітини фетальної печінки, кріоконсервування.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008