Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (Друкована версія)
ISSN 2410-776X (Електронна версія)

 1 2014

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 7, № 1, 2014
https://doi.org/10.15407/biotech7.01.031
С. 31-39, Бібліогр.62, укр.
УДК: 543.94

МЕТОДИ АНАЛІЗУ L-АРГІНІНУ

 Гайда г. З.1, Стасюк Н. Є.1, Гончар М. В.1, 2

1Інститут біології клітини НАН України, Львів
2Інститут прикладної біотехнології і фундаментальних наук,
Жешувський університет, Польща

Розглянуто сучасні фізико-хімічні та ензиматичні методи кількісного визначення L-аргініну. Більшість відомих методів визначення L-аргініну мають низку недоліків, основні з яких: низька селективність (хімічні), громіздкість та висока вартість апаратури (фізико-хімічні), недостатня стабільність (операційна та під час зберігання — біосенсори), чутливість до інтерферуючого впливу супутніх речовин. Тому розроблення високоселективних і чутливих методів визначення вмісту L-аргініну, зокрема ензиматичних, з метою поліпшення системи моніторингу його рівня в медичній діагностиці та харчовій промисловості є актуальною проблемою.

Наведено результати власних досліджень щодо створення та апробації ефективних ензиматичних, зокрема біосенсорних, методів аналізу L-аргініну з використанням аргінази І печінки людини, виділеної з клітин рекомбінантних дріжджів Hansenula рolymorpha NCYC-495 pGAP1-HsARG1 (leu-2car1 Sc:LEU2). Аргіназа (КФ 3.5.3.1; L-аргінін-амідиногідролаза) відіграє вирішальну роль у гідролітичному розщепленні L-аргініну до L-орнітину та сечовини. Результати апробації створених на основі аргінази І амперометричних та потенціометричних біосенсорів, а також ензиматичних методів зі спектрофотометричною та флуоресцентною детекцією продукту свідчать про їхню ефективність для експрес-аналізу вмісту L-аргініну в фармацевтичних препаратах. Розроблені методи можуть бути перспективними для визначення L-аргініну в харчових продуктах (соках та винах), а також у сироватці крові для діагностики та контролю під час лікування деяких видів онкологічних захворювань. Висока селективність і простота запропонованих методів дадуть змогу істотно полегшити процедуру аналізу та замінити використовувані на цей час низькоселективні хімічні й дорогі хроматографічні методи.

Ключові слова: аналіз L-аргініну, біосенсори, аргіназа I.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2014