Оберіть свою мову

ISSN 2410-776X (електронна версія)
ISSN 2410-7751 (друкований варіант)

 

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 12, № 6, 2019
С. 65-70, бібліогр. 14 , англ.
УДК: 631.46.631.445.41:631.84
https://doi.org/10.15407/biotech12.06.065

СПРЯМОВАНІСТЬ ТА НАПРУЖЕНІСТЬ МІКРОБІОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ  У ГОРИЗОНТАХ СІРОГО ЛІСОВОГО ҐРУНТУ ЗА ЙОГО РІЗНОЦІЛЬОВОГО ВИКОРИСТАННЯ

Малиновська І.М.

ННЦ «Інститут землеробства НААН», Київ, Україна

Метою роботи було дослідження спрямованості та напруженості мінералізаційних процесів у ґрунті горизонтів сірого лісового ґрунту за його  використання як перелогу, екстенсивного та інтенсивного агроземів. У дослідженні використовували лабораторно-аналітичний, мікробіологічний, статистичний методи. З’ясовували перебіг мінералізаційних та іммобілізаційних процесів у горизонтах сірого лісового ґрунту на перелогових ділянках: Hd – дернина (0–10 см), He – гумусово-елювіальний (11–40 см), Hi – гумусово-ілювіальний (41–74), Ih – ілювіально-гумусовий (75–115), Ip – перехідний від ілювіального горизонту до породи (116–156), Pi –порода із вкрапленнями ґрунту ілювіального горизонту (157–191 см); і на  агроземах стаціонарного досліду: He – гумусово-елювіальний (0?10 і 11–40 см), Hi – гумусово-ілювіальний (41–74), Ih – ілювіально-гумусовий (75–115), Ip – перехідний від ілювіального горизонту до породи (116–156). Встановлено, що варіанти використання сірого лісового ґрунту відрізняються за активністю мінералізації гумусу в окремих горизонтах: у ґрунті перелогу прослідковується тенденція до зниження інтенсивності мінералізації гумусу  вглиб профілю, яка порушується у горизонтах Ih і Iр. В інтенсивному агроземі спостерігали підвищення активності мінералізації гумусу в Hi- і Ih- горизонтах, у профілі екстенсивного агрозему – плавне зниження активності мінералізації гумусу від верхнього горизонту до нижнього на 97,2%. Коефіцієнт мінералізації сполук азоту поступово знижувався в ґрунті перелогу і екстенсивного агрозему на відміну від інтенсивного агрозему, де інтенсивність мінералізації-іммобілізації сполук азоту в горизонтах He і Hі підвищувалась. Показано, що ефективнішою системою транспорту субстратів і мінеральних іонів вглиб профілю до нижчих горизонтів характеризується ґрунт перелогу. Різниця в біологічній активності між верхнім і нижнім горизонтами була максимальною у ґрунті перелогу, середньою – в інтенсивному агроземі  і мінімальною – в екстенсивному агроземі.

Ключові слова: горизонти ґрунту, індекс педотрофності, коефіцієнт мінералізації азоту, активність мінералізації гумусу, переліг, агрозем

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008