Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (Друкована версія)
ISSN 2410-776X (Електронна версія)

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 10, № 3, 2017;  
https://doi.org/10.15407/biotech10.03.041
С. 31-40, бібліогр. 29, англ.
УДК: 577.112:57.083.3

ПОЛІКЛОНАЛЬНІ АНТИТІЛА ПРОТИ КРИНГЛА 5 ПЛАЗМІНОГЕНУ ЛЮДИНИ

Л. Г. Капустяненко

Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України, Київ

Метою роботи було одержати поліклональні антитіла проти фрагмента плазміногену людини крингла 5 та дослідити їхні імунохімічні властивості. Для цього було застосовано такі підходи: імунізація кролів кринглом 5, отримання імунної сироватки з високим титром поліклональних антитіл, синтез афінного сорбенту на основі крингла 5 для селекції моноспецифічних антитіл, хроматографія на синтезованій К 5-сефарозі, імуноензимний аналіз, ELISA, імуноблотаналіз.

Отримані поліклональні антитіла реагували за ELISA із фрагментом плазміногену К 5, значно меншою мірою (у порядку зменшення) — з міні-плазміногеном, Lys-плазміногеном, фрагментами К 1–3 та К 4 плазміногену та Glu-плазміногеном. На основі даних визначення констант дисоціації одержаних антитіл із цими протеїнами встановлено високу афінність антитіл до своїх епітопів у складі фрагмента K 5 (3,89?10–10 M), міні-плазміногену (5,46?10–9 М) та Lys-плазміногену (2,54?10–9 М), а також недостовірну афінність до K 1-3, К 4 та Glu-плазміногену. Ці антитіла реагують за імуноблотаналізу з ізольованим фрагментом К 5 плазміногену людини, Lys-Pg та mini-Pg і не реагують із К 5 у складі Glu-Pg та з фрагментами К 1-3 і К 4. Отже, отримані поліклональні антитіла є моно специфічними та високоафінними до крингла 5. Такі антитіла є придатними для розроблення імунохімічнихта імуносенсорних методів кількісного визначення ангіостатину К 5 у біологічному матеріалі.

Ключові слова: фрагменти плазміногену людини, крингл 5, поліклональні антитіла, ангіостатини..

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2016