Оберіть свою мову

ISSN 2410-776X (електронна версія),
ISSN 2410-7751 (друкована версія)

 4 2015

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 8, № 4, 2015;  
https://doi.org/10.15407/biotech8.04.063
С. 63-70, бібліогр. 15, англ.
УДК: 577.16:614.876

МЕТОВІТАН ЗАПОБІГАЄ НАКОПИЧЕННЮ ОКИСНЕНОЇ ФОРМИ ТІАМІНДИФОСФАТУ В ТКАНИНАХ ЩУРІВ ЗА ДІЇ ІОНІЗУЮЧОГО ОПРОМІНЕННЯ

 Пархоменко Ю. М.1, Донченко Г. В.1, Чехівська Л. І.1, Степаненко С. П.1,
Меженська О. А.1, Є. М. Горбань2

1 Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, Київ
2 Інститут геронтології ім. Д. Ф.Чеботарева НАМН України

Метою роботи було дослідити здатність препарату «Метовітан» запобігати порушенню редокс-балансу в тканинах і незворотному окисненню тіаміндифосфату за дії на організм іонізуючого опромінення. Щурів піддавали одноразовому опроміненню упродовж різних проміжків часу за допомогою рентгенотерапевтичної установки РУМ-17 для створення доз 0,5, 1,0 і 5,0 Гр. Препарат «Метовітан» вводили в дозі 25 мг на 1 кг маси тіла за 22–24 год до опромінення. Вміст тіаміндифосфату, вільних SH-груп і активних форм кисню визначали у крові та мозку за допомогою описаних раніше методів. Показано, що вміст активної форми тіаміндифосфату в крові тварин знижується зі зростанням отриманої ними дози (від 0,5 до 5,0 Гр), тимчасом як вміст його окисненої форми зростає. При цьому спостерігаються критичні зміни в показниках окиснювально-відновного стану метаболічних процесів, зокрема зниження рівня вільних SH-груп і зростання рівня активних форм кисню. Подібні зміни спостерігаються і в тканині мозку.

Одноразове введення тваринам препарату «Метовітан» у дозі 25 мг на 1 кг маси тіла за добу до опромінення сприяє збереженню внутрішньоклітинного тіаміндифосфату і окиснювально-відновної рівноваги у тканинах тварин (кров, мозок) від негативної дії опромінення в дозах 0,5; 1,0 Гр. Одержані результати дають підстави для призначення препарату під час підготовки персоналу, що бере участь в ліквідації аварій, пов’язаних із радіаційним забрудненням. З метою захисту від дії більш високих доз опромінення, ймовірно, потрібен інший режим приймання препарату.

Ключові слова: тіаміндифосфат, активні форми кисню, метовітан.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2015