Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (Друкована версія)
ISSN 2410-776X (Електронна версія)

 5 2014

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 7, № 5, 2014
https://doi.org/10.15407/biotech7.05.094
С. 94-100, Бібліогр. 21, англ.
УДК: 579:662.7

СКЛАД Й АКТИВНІСТЬ БАКТЕРІАЛЬНОГО УГРУПОВАННЯ ВІДХОДІВ ЗБАГАЧЕННЯ ВУГІЛЛЯ

 Блайда І. А.

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна

Метою роботи було вивчення складу аборигенного бактеріального угруповання, що населяє відходи збагачення вугілля, а також оцінювання впливу на активність вилуговування різних груп мікроорганізмів, що входять до його складу. Мікробіологічними методами одержано й кількісно оцінено накопичувальні культури мікроорганізмів різних фізіологічних груп — міцеліальних грибів, гетеротрофних мікроорганізмів, мезофільних і помірно термофільних ацидофільних хемолітотрофних сіркоокиснювальних бактерій, встановлено їхню окиснювальну активність. Оптимальні результати колектив¬ного вилуговування в розчин як рідкісних, так і важких металів отримано за термофільних умов, сприятливих для росту й активності представників роду Sulfobacillus, а також мезофільних — з використанням як енергетичного субстрату двовалентного заліза, що підтверджує провідну роль A. ferrooxidans у процесах бактеріального вилуговування металів. Результати власних досліджень і дані літератури свідчить про те, що якісний склад ацидофільних хемолітотрофних бактерій, що мешкають у техногенних відходах енергетики, практично не відрізняється від структури мікробіоценозів природних сульфідних руд.

Ключові слова: відходи збагачення вугілля, ацидофільні хемолітотрофні бактерії, бактеріальне вилуговування металів.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2014