Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (Друкована версія)
ISSN 2410-776X (Електронна версія)

 3 2014

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 7, № 3, 2014
https://doi.org/10.15407/biotech7.03.052
С. 52-59, Бібліогр. 25, рос.
УДК: 577.112:544.034.4:617–089.844

ЕКСТРАКЦІЯ ПОЛІПЕПТИДІВ З АЛЬГІНАТНИХ ГІДРОГЕЛІВ in vitro ТА in vivo

 Т. В. Шканд 1, А. Д. Рогаль 2, 3, М. О. Чиж 1, А. С. Вареников 2, В. О. Черановський 2, Б. П. Сандомирський 1

1 Інститут проблем кріобіології  и кріомедицини НАН України,  Харків, Україна
2 НДІ хімії при Харківському національному університеті ім. В. М. Каразіна, Україна
3 ДНУ «Науково-технологічний комплекс Інститут монокристалів НАН України», Харків, Україна

Досліджували залежність реологічних та дифузійних властивостей гелів від їхнього складу, а також десорбцію активних компонентів з одержаних імплантатів у біологічних об'єктах. Роботу проведено in vitro із застосуванням ступінчастої екстракції поліпептидів із серця новонароджених поросят та in vivo імплантацією комплексу «гель–екстракт» у м'язову тканину щурів. Динаміку перенесення поліпептидів оцінювали з використанням фотометричних і флуориметричних методів.

Встановлено, що зі зростанням концентрації альгінату в гелі відбувається перехід від конвективного механізму масопереносу до молекулярної дифузії. Використання флуоресцентного протеїну (R-фікоеритрин) дало змогу виявити, що пептиди переходять з гелю в прилеглі тканини протягом 5 год зі швидкістю 8–9% на 1 год з подальшим зменшенням швидкості екстракції за рахунок зустрічної дифузії, що сприяє пролонгації дії пептидів на орган-мішень.

Дані масопереносу поліпептидів в альгінатних гелях слід брати до уваги під час створення композицій «пептидний екстракт–гель» за трансплантації у біологічні об'єкти.

Ключові слова: поліпептиди, екстракція, альгінат, гель, імплантат.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2014