Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (Друкована версія)
ISSN 2410-776X (Електронна версія)

4 2013

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 6, № 4, 2013
https://doi.org/10.15407/biotech6.04.033
С. 33-42, Бібліогр. 24, англ.
УДК: 547.962.4

ВИКОРИСТАННЯ МОНОКЛОНАЛЬНИХ АНТИТІЛ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЛОКАЛІЗАЦІЇ АНТИГЕННИХ ДЕТЕРМІНАНТ І САЙТІВ ПОЛІМЕРИЗАЦІЇ ФІБРИНУ ВСЕРЕДИНІ МОЛЕКУЛ ФІБРИНОГЕНУ ТА ФІБРИНУ І ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ У ТЕСТ-СИСТЕМАХ ДІАГНОСТИКИ ТРОМБОУТВОРЕННЯ

Е. В. Луговськой, І. Н. Колесникова, С. В. Комісаренко

Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, Київ, Україна

Із використанням моноклональних антитіл було показано, що B?N-регіон молекули фібрину desA (Bβ1-53) містить сайт полімеризації, що включає пептидний зв’язок Bβ14-15, який бере участь у другій стадії полімеризації фібрину — латеральній асоціації протофібрил. У фрагменті Bβ15-53 також виявлено сайт, названий «C», який разом із сайтом «А» бере участь у першій стадії полімеризації — утворенні протофібрил. Створено модель первинної міжмолекулярної взаємодії фібрину. В N-кінцевій половині γ-ланцюга D-регіону фібрину із застосуванням моноклональних антитіл II-4d було виявлено сайт («с»), який бере участь у побудові протофібрил і, за нашим припущенням, є комплементарним сайту «C».

Знайдено дві неоантигенні детермінанти, одна з яких експонується в суперспіральному фрагменті фібрину B?126-135 в результаті відщеплення фібринопептидів А від фібриногену тромбіном. Зміна просторової структури молекули фібрину, що її виявлено в цьому сайті, є необхідною для здійснення подальшої латеральної асоціації протофібрил. Друга неоантигенна детермінанта формується у фрагменті Bβ134-190 D-димеру, який утворюється під час розщеплення фібрину, стабілізованого FXIIIa, плазміном. Проти першої детермінанти отримано фібринспецифічне моноклональне антитіло FnI-, а проти другої — D-димер-специфічне III-3b.

Одержано 3 моноклональних антитіла проти αС-регіону молекули фібрин (оген)у. За допомогою одного з них було експериментально показано, що αС-домен з’єднаний з фібринопептидом B у фібриногені та у фібрині desA. Цей домен відходить від остова молекули після відщеплення фібринопептидів B тромбіном. Два інших моноклональних антитіла специфічно інгібують полімеризацію фібрину блокуванням двох невідомих сайтів полімеризації в αС-регіоні.

На основі моноклональних антитіл FnI- і III-3b, використовуваних як «catch»-антитіла, і антитіл II-4d — як «tag»-антитіла розроблено тест-системи для кількісного визначення розчинного фібрину та D-димеру в плазмі крові людини. Ці тест-системи апробовано в клінічних випробуваннях в Україні. Показано, що для прогнозування післяопераційних тромботичних ускладнень, а також для контролю ефективності антитромботичної терапії є необхідним одночасне кількісне визначення розчинного фібрину та D-димеру до операції та в різні періоди після операції. Тільки в цьому разі можна отримати інформацію про стан балансу між системами зсідання крові та фібринолізу і визначити ступінь загрози тромбоутворення.

Ключові слова: фібриноген, фібрин, моноклональні антитіла, тромбоутворення, діагностичні тест-системи.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2013