Оберіть свою мову


ISSN 1995-5537

1 2012

Ж-л "Біотехнологія" Т. 5, № 1, 2012
С. 62-69, Бібліогр. 23, рос.
УДК: 578.245:57.083.1:579.243:519.24

ОПТИМІЗАЦІЯ УМОВ ОТРИМАННЯ ОЧИЩЕНОЇ СУБСТАНЦІЇ РЕКОМБІНАНТНОГО АЛЬФА-2В ІНТЕРФЕРОНУ ЛЮДИНИ ІЗ ФРАКЦІЇ РОЗЧИННОГО ПРОТЕЇНУ, ЕКСПРЕСОВАНОГО
У БАКТЕРІЯХ Escherichia coli
 

Л. М. Коршун, І. В. Орловська, Л. М. Мойса, М. І. Вудмаска,
А. І. Мельник, А. Ю. Горлов, С. В. Міхалап, М. Я. Співак

НВК «Діапроф-Мед», Київ
Інститут мікробіології та вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України, Київ

Отримані на сьогодні дані свідчать про важливу контрольно-регуляторну функцію інтерферонів у збереженні гомеостазу, про наявність прямих і зворотних зв’язків між інтерферонами, імунною та нейроендокринною системами, що в сукупності становлять основу біологічного захисту організму.

Застосування інтерферону в терапії низки захворювань ґрунтується переважно на його антивірусних, антипроліферативних, імуномодулюючих та радіопротекторних властивостях. Проте широке впровадження цих препаратів, отриманих із лейкоцитів периферичної крові донорів, обмежується їх високою вартістю та дефіцитом біологічно безпечної сировини. Важливим досягненням у галузі вивчення біологічних властивостей лейкоцитарного інтерферону людини було визначення його амінокислотної послідовності, що за допомогою ДНК-технологій дало змогу отримати перші штучні аналоги, придатні для застосування у клінічній практиці.

У сучасному біотехнологічному виробництві рекомбінантних протеїнів використовують клітини різноманітних мікроорганізмів. Мета роботи полягала в підборі оптимальних умов індукції біосинтезу розчинної форми альфа-2b інтерферону людини у клітинах бактерій Escherichia coli та розробленні ефективної технології отримання очищеної субстанції, придатної для виготовлення препаратів інтерферону терапевтичного призначення.

У ході досліджень використовували плазмідний вектор рЕТ32а, що містив вставку гена, продуктом експресії якого у клітинах E. coli штаму Origami(DE3) був рекомбінантний аналог природного лейкоцитарного альфа-2b інтеферону людини. Підібрано оптимальні параметри культивування продуцента для максимального виходу розчинної форми заданого протеїну.

Розроблено триступеневу схему хроматографічного очищення альфа-2b інтерферону з використанням катіоно- та аніонообмінних сорбентів CM-toyopearl та DEAE-toyopearl, а також гель-фільтрацію. При цьому ступінь очищення отриманої субстанції альфа-2b інтерферону була 96–98%, а вихід очищеного протеїну становив 2,31 мг у перерахунку на 1 л живильного середовища.

Ключові слова: рекомбінатний альф-2b інтерферон людини, бактерії Escherichia coli, культивування продуцентів, хроматографічне очищення протеїнів.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008