Оберіть свою мову

ISSN 1995-5537

Cover 5 2010

Ж-л "Біотехнологія" Т. 3, № 5, 2010
С. . 9-18, бібліогр.66, рос.
УДК:   577.152.34:577.151.5

МЕЗОТРОМБІН — ПОХІДНЕ ПРОТРОМБІНУ — Na+-ЗАЛЕЖНИЙ АЛОСТЕРИЧНИЙ ЕНЗИМ

М. В. Колодзейська, О. І. Юсова, Т. В. Гриненко

Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, Київ

Сучасний механізм активації протромбіну передбачає, що проензим і його активний інтермедіат мезотромбін існують в альтернативних конформаціях, які визначають послідовне розщеплення двох пептидних зв’язків у молекулі протромбіну, необхідних для його перетворення на тромбін. Конформація протромбіну є оптимальною для розщеплення зв’язку Arg 320-Ile321, тоді як мезотромбіну — Arg 271-Thr272.

Мезотромбін, на відміну від тромбіну, майже не виявляє прокоагулянтних властивостей, проте має підвищену антикоагулянтну активність, опосередковану тромбомодулінзалежною активацією протеїну С. Мезотромбін може регулювати фібринолітичний процес через тромбомодулінзалежну активацію інгібітора фібринолізу (TAFI).

Мезотромбін, як і тромбін, взаємодіє з фібриногеном, тромбомодуліном і протеїном С. Його специфічність залежить від зв’язування іонів натрію. Виявлено, що своєрідні прокоагулянтні властивості мезотромбіну — активація факторів V і VIII на мембранах та протикоагулянтні, зумовлені активацією зв’язаного з тромбомодуліном протеїну С, регулюються Na+ як ефектором його каталітичної функції. Крім того, Na+ впливає на активність мезотромбіну, збільшуючи афінність лігандів до екзосайту І і спрямовуючи активацію протромбіну на утворення тромбіну безпосередньо зі швидкої форми мезотромбіну. Визначення мезотромбіну як Na+-залежного алостеричного ензиму розкриває нові підходи для регуляції його активності та специфічності дії.

Ключові слова: протромбін, мезотромбін, фактор V зсідання крові, екзосайти I і II тромбіну, зв’язування  Na+, алостерична регуляція.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008