Виберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (Друкована версія)
ISSN 2410-776X (Електронна версія)

 

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 13, № 4, 2020
С. 71-80, бібліогр.  , англ.
УДК: 579.841: 577.114
https://doi.org/10.15407/biotech13.04.071

УТВОРЕННЯ ЕКЗОПОЛІСАХАРИДУ ЕТАПОЛАНУ ЗА КУЛЬТИВУВАННЯ Acinetobacter sp. ІМВ В-7005 НА СУМІШІ АЦЕТАТУ ТА СОНЯШНИКОВОЇ ОЛІЇ

Т. П. Пирог, А. А. Вороненко, М. Б. Ярош

Національний університет харчових технологій, Київ, Україна

Метою роботи було встановити умови культивування Acinetobacter sp. ІМВ В-7005, які б забезпечували максимальні показники синтезу мікробного екзополісахариду (ЕПС) етаполану на суміші ацетату та соняшникової олії, а також дослідити можливість заміни рафінованої олії в суміші з ацетатом на відпрацьовану.

Оптимальне молярне співвідношення концентрацій рафінованої соняшникової олії та ацетату в суміші розраховували теоретично згідно з концепцією «допоміжного субстрату» Бабеля. Концентрацію ЕПС визначали ваговим методом після осадження ізопропанолом, ЕПС-синтезувальну здатність ? як відношення концентрації ЕПС до біомаси та виражали у г ЕПС/г біомаси.

На основі теоретичних розрахунків енергетичних потреб синтезу ЕПС і біомаси Acinetobacter sp. ІМВ В-7005 на енергетично дефіцитному субстраті (ацетат) встановлено, що молярне співвідношення концентрацій ацетату натрію та олії у суміші, за якого досягається максимальний синтез ЕПС, має становити 1:0,13. Експериментально підтверджено, що за даного співвідношення концентрацій моносубстратів та з використанням інокуляту, вирощеного на рафінованій олії, показники синтезу етаполану були вищими, ніж за інших співвідношень концентрацій ацетату та олії у суміші. Проте асиміляція ацетату натрію симпортом з протоном призводила до підвищення рН культуральної рідини до 9,0–9,3, що є неоптимальним для синтезу ЕПС. Зниження вмісту лужної складової середовища та дробне внесення субстратів дало змогу не лише стабілізувати рН на рівні 7,8–7,9, а й підвищити кількість синтезованого етаполану до рівня 16–17 г/л, якого було досягнено незалежно від типу використаної олії (рафінованої або змішаної відпрацьованої) в суміші з ацетатом.

Ключові слова: Acinetobacter sp. ІМВ В-7005, змішані субстрати, відпрацьована олія, дробне внесення субстратів.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2020