Оберіть свою мову

ISSN 2410-776X (електронна версія)
ISSN 2410-7751 (друкований варіант)

2 2019

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 12, № 2, 2019
С. 46-55, бібл. 32, англ.
УДК: 582.263.1:[604.2:547.979.8]
https://doi.org/10.15407/biotech12.02.046

 ІНДУКЦІЯ КАРОТИНОГЕНЕЗУ Desmodesmus armatus (Chod.) Hegew, КУЛЬТИВОВАНОЇ НА СКИДНІЙ ВОДІ ІЗ РИБОВОДНОЇ УСТАНОВКИ ЗАМКНУТОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ

М. М. Марченко, І. В. Дорош, Л. М. Чебан

Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, Україна

Метою роботи було розробити схему отримання вторинних каротиноїдів зеленої мікроводорості Desmodesmus armatus (Chod.) Hegew. за умов двостадійного культивування на скидній воді з рибоводної установки замкнутого водопостачання — УЗВ у відповідь на вплив індукторів різної природи. За хімічною природою вторинні каротиноїди є С40-кетокаротиноїдами – інтермедіатами ензимного окиснення β-каротину до астаксантину.

Розроблено умови культивування D. Armatus на скидній воді з УЗВ шляхом двостадійного накопичувального культивування, де на першому етапі було створено умови для швидкого нарощування біомаси, а на другому — індуковано біосинтез цільового продукту шляхом внесення у живильне середовище попередників біосинтезу каротиноїдів (С6Н12О6, СН3СООNa), промоторів вільнорадикального окиснення (FeSO4/H2O2) чи осмотичного стресу (NaCl). Показано, що культура І фази культивування характеризується високими ростовими та продуктивними показниками: кількістю біомаси до 13 г/л, загального протеїну — 37,9%, ліпідів — 26% та сумарних кароти ноїдів — 7,5% в 1 г сухої біомаси. Серед каротиноїдів встановлено наявність зеаксантину, лютеїну, β-каротину, незначної кількості астаксантину, кантаксантину, ефірів адоніксантину та астаксантину. Встановлено особливості адаптивної відповіді D. armatus на вплив факторів, що індукують вторинний каротиногенез, які включають: збереження чисельності клітин або збільшення її вдвічі в період використання хімічних активаторів; зниження активності цитохромоксидази як показника метаболічної активності культури.

Таким чином, показано можливість збільшення у біомасі D. аrmatus вмісту цінних для аквакультури риб та ракоподібних β-каротину та астаксантину щляхом внесення у скидну воду з УЗВ промоторів вільнорадикального окиснення та осмотичного стресу NaCl (200 мМ) чи Fe2+ (200 мМ) з Н2О2 (10–4 мМ) на другій фазі культивування. Порушення обміну речовин у клітинах D. аrmatus, які спостерігалися за дії хімічних факторів, призводять до перерозподілу профілю основних нутрієнтів. На фоні інтенсивного каротиногенезу активувалися процеси біосинтезу та накопичення ліпідів.

Ключові слова: Desmodesmus armatus, двостадійне накопичувальне культивування, рибоводна установка замкнутого водопостачання УЗВ, вторинні каротиноїди.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2018