Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (Друкована версія)
ISSN 2410-776X (Електронна версія)

 2 2015

"Biotechnologia Acta" Т. 8, № 2, 2015;  
https://doi.org/10.15407/biotech8.02.096
С. 96-106, Бібліогр. 17, рос.
УДК: 544.723:616-006.6

ВПЛИВ ПУХЛИННОГО ПРОЦЕСУ НА КЛАСТЕРИЗАЦІЮ ВОДИ В ЧАСТКОВО ДЕГІДРАТОВАНИХ ТКАНИНАХ ПЕЧІНКИ ЩУРІВ З КАРЦИНОМОЮ ГЕРЕНА

 В. В. Туров1, І. М. Тодор2, Н. Ю. Лук’янова2, Т. В. Крупська1, А. П. Угнівенко1, В. Ф. Чехун2

1Інститут хімії поверхні ім. О. О. Чуйка НАН України, Київ
2Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького НАН України, Київ

Метою роботи було вивчення зміни будови внутрішньоклітинної води в печінці інтактних щурів і з карциномою Герена. Методом низькотемпературної 1Н ЯМР-спектроскопії досліджували стан води в ліофілізованій тканині печінки щурів – інтактній та враженій карциномою Герена на різних стадіях розвитку. Показано, що з розвитком пухлини зростає внесок водних поліасоціатів, розмір яких становить 3–12 нм. Встановлено, що в інтактній тканині присутні 6 типів кластерів води, які здатні розчиняти різну кількість трифтороцтової кислоти. У печінці з карциномою Герена кластери сильноасоційованої води є більш однорідними, а їх розчинювальна здатність стосовно трифтороцтової кислоти і електронодонорних молекул істотно нижча.

Одержані результати є важливими для вивчення механізмів пухлинних процесів.

Ключові слова: карцинома Герена, кластери води, сильно- і слабоасоційована вода.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2015