Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (Друкована версія)
ISSN 2410-776X (Електронна версія)

 1 2014

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 7, № 1, 2014
С. 54-59, Бібліогр. 14, рос.
УДК: 577.27:578.81+[616.931:615.279]
https://doi.org/10.15407/biotech7.01.054

ОДНОЛАНЦЮГОВІ ВАРІАБЕЛЬНІ ФРАГМЕНТИ АНТИТІЛ ПРОТИИ В-СУБОДИНИЦІ ДИФТЕРІЙНОГО ТОКСИНУ, ОДЕРЖАНІ З ФАГОВОЇ БІБЛІОТЕКИ АНТИТІЛ ЛЮДИНИ

Олійник О. С., Кабернюк А. А., Колибо Д. В., Комісаренко С. В.

Інститут біохімії ім. А. В. Палладіна НАН України, Київ

Дифтерійний токсин — це екзоантиген Corynebacterium diphtheriae, що інгібує синтез протеїну і вбиває чутливі клітини. Метою роботи було одержати рекомбінантні одноланцюгові варіабельні фрагменти антитіл людини (scFv — single-chain variable fragments) проти В-субодиниці дифтерійного токсину.

Після трьох раундів селекції фагової наївної (неімунної) бібліотеки антитіл людини протии рекомбінантної В-субодиниці дифтерійного токсину було відібрано 12 специфічних клонів. Нуклеотидні послідовності відібраних антитіл було гідролізовано ендонуклеазою MvaI, при цьому виявлено 6 унікальних рестрикційних патернів. Одноланцюгові антитіла експресовано у клітинах Escherichia coli XL1-blue і методом імуноблотингу визначено у бактеріальних екстрактах детекцією антитілами до Е-тегу. Методом імуноензимного аналізу показано здатність антитіл зв’язуватись із субодиницею В токсину, при цьому константа афінності для різних клонів становила від 106 до 108 М–1.

Зважаючи на те, що одержані фрагменти антитіл специфічні до рецепторзв’язувальної В-субодиниці дифтерійного токсину, доцільним є подальше дослідження їхніх токсиннейтралізуючих властивостей та терапевтичного потенціалу. Окрім того, одержані scFv-антитіла можуть бути використані для детекції та дослідження біологічних властивостей дифтерійного токсину.

Ключові слова: scFv-антитіла, дифтерійний токсин, фаговий дисплей, наївна бібліотека рекомбінантних антитіл людини.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2014