Biotechnologia Acta

...

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта
Home Правила для авторів
Друк PDF

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРІВ

Загальна інформація

Журнал «Biotechnologia Acta» публікує результати наукових досліджень з різних напрямів сучасної біотехнології, оглядові, експериментальні статті, нові методики, короткі повідомлення і статті, присвячені історії біотехнології, а також соціальним, правовим, моральним і етичним проблемам цієї галузі науки.

Статті в журнал приймаються українською, російською та англійською мовами, публікуються англійською та супроводжуються ідентичними за змістом резюме російською та українською мовами.

Плата за редакційну обробку і публікацію не береться.

Біоетичні норми

Журнал орієнтується на правила, рекомендовані Європейською конвенцією про захист хребетних тварин, що використовуються для дослідних та інших наукових цілей (Страсбург, 1986), а також Міжнародним комітетом редакторів медичних журналів (ICMJE).

Всі процедури, що описують експерименти із залученням лабораторних тварин, будь-яких матеріалів людського походження або участю донорів і/або пацієнтів необхідно проводити, керуючись нормами біоетики. При описі експериментів з лабораторними тваринами необхідно вказати яким рекомендаціям по роботі з тваринами (інститутським, національним) слідували при проведенні цих процедур.

Основні вимоги до статей: новизна й обгрунтованість фактичного матеріалу, відтворюваність експериментальних даних за наведеними методам, оформлення рукопису відповідно до вимог журналу.

Подання статті

На електронну пошту редакції Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду надсилаються:
•    Повний текст статті, (куди входять резюме трьома мовами, таблиці, рисунки і підписи до них, розміщені по мірі згадування в тексті, а також перелік літератури). Цей файл слід назвати прізвищем першого автора (family_name.doc).
•    Кольорові ілюстрації.
•    Їнформація про авторів: прізвище, ім'я, по батькові (повністю) кожного автора, їх посади, наукові ступені та звання, телефон (із зазначенням коду міста), e-mail, місце роботи та поштову адресу організації всіх авторів англійською, українською та російською мовами. Ця інформація необхідна для коректного індексування як статей так і вчених в Російському індексі наукового цитування (РІНЦ). Будь ласка, відзначте автора для листування, вказавши його контактний (мобільний) телефон.
•    Договір про передачу авторських прав, який набуває чинності лише після прийняття статті до публікації. Жодна частина публікації не може бути використана з комерційною метою без дозволу видавництва. При відхиленні статті редколегією журналу договір автоматично втрачає силу. Підписання договору автором (авторами) означає, що він (вони)ознайомлені та згодні з умовами договору.

Оформлення рукопису

Редакція залишає за собою право повертати не вірно оформлений рукопис без реєстрації та розгляду в разі відмови авторів дооформити рукопис.

Датою отримання рукопису вважається дата надходження його останньої, правильно оформленої версії до редакції.

Матеріали повинні бути подані у форматі, що підтримується Microsoft Word, книжкової орієнтації, шрифтом Times New Roman, 14 кегль, полуторний міжрядковий інтервал.

Обсяг рукопису (у тому числі таблиці, список цитованої літератури, рисунки, підписи до малюнків) не повинен перевищувати: для оглядових статей — 30 сторінок (60 тис. знаків), для експериментальних — 20 стор (40 тис. знаків), для хроніки і рецензій — 5-6 стор; обсяг рисунків — 1/4 обсягу статті. Сторінки повинні мати суцільну нумерацію, включаючи таблиці, список літератури, підписи до рисунків, абстракт тощо. Таблиці, малюнки і підписи до них слід розміщувати в порядку згадування їх у тексті. Вони повинні мати заголовок і порядковий номер. Примітки до таблиць розміщуються безпосередньо під ними. Не можна дублювати одні й ті самі результати в таблицях і на рисунках. Якщо у статті використовуються ілюстрації, опубліковані іншими авторами, автор рукопису зобов’язаний надати редакції документальне підтвердження дозволу на використання цих ілюстрацій від власника авторських прав.

Рисунки, наведені в повному тексті, повинні бути в електронному вигляді у форматі *.Jpg або *.Tif. Для оглядів і експериментальних статей допустимо не більше 6 рисунків; для коротких повідомлень не більше 4. Підписи до рисунків не включаються в сам рисунок і подаються окремо.

Рукопис статті обов’язково підлягає анонімному рецензуванню провідними спеціалістами у відповідній галузі.

Структура статті

При оформленні статей необхідно дотримуватися такої послідовності:

Титульна сторінка;
•   Структуровані резюме (трьома мовами);
•   Текст статті
•   Подяки;
•   Дані про фінансову підтримку;
•   Список літератури

Титульна сторінка:

•    УДК;
•    заголовок статті;
•    автори: прізвища та ініціали всіх співавторів;
•    назва та поштова адреса установи, в якій працює кожен автор;
•    e-mail автора для листування.

Зоголовок статті має бути коротким (не більше 8-10 значущих слів), інформативним, містити ключові слова й точно відображати зміст статті. У перекладі назв статей на англійську мову не повинно бути ніяких транслітерацій з української або російської мов, крім назв власних імен, що не перекладаються, приладів, найменувань фірм, що мають власні назви. Це також стосується абстрактів і ключових слів.

Прізвища авторів статей подаються в одній з прийнятих міжнародних систем транслітерації. Потрібно до опису статті вносити всіх авторів. Якщо авторів декілька і вони працюють у різних установах, слід позначити арабськими цифрами (індексами) установи, в яких вони працюють.

Назва установи англійською мовою: всі значущі слова (крім артиклів і прийменників) повинні починатися з великої літери. Назви, що не перекладаються на англійську мову, даються в транслітерованому варіанті.

Структуроване резюме

Резюме об'ємом до 1500 знаків з пробілами містить:

•    заголовки статті;
•    прізвища та ініціали всіх співавторів;
•  текст абстракту експериментальних статей повинен бути структурованим і обов'язково містити слова Мета, Методи, Результати, Висновки;
•    ключові слова не більше десяти.

Особливу увагу слід приділяти написанню резюме статті англійською мовою. Для цього доцільно користуватися послугами кваліфікованих фахівців-лінгвістів з подальшим науковим редагуванням тексту автором (авторами).

Текст статті

В експериментальних статтях мають бути такі розділи (заголовки): вступ (без назви); матеріали і методи; результати та обговорення; висновки.

У вступі обґрунтовується актуальність та формулюється мета дослідження.

Метод або методологію проведення роботи доцільно описувати в тому випадку, якщо вони відрізняються новизною або являють інтерес з точки зору цієї роботи. На загальновідомі методи досить дати посилання на публікації.

На загальновідомі методи достатньо дати посилання. Одиниці фізичних величин наводяться за Міжнародною системою СІ. Амінокислоти позначаються скорочено символами з трьох латинських букв або в однобуквеному форматі FASTA. Назви ензимів і їх шифри наводяться згідно з рекомендаціями Міжнародного біохімічного товариства (Enzyme Nomenclature. – San DiegoNew York: Acad. Press., 1992; Supplement, 1993–2005. Інформація на сайті http://www.chem.qmul. ac.uk/iubmb/enzyme/). Необхідно наводити назви фірм-виробників реактивів і матеріалів, що використовувались у дослідах, з посиланням на країну. Обов'язково вказуються вид, кількість тварин і методи знеболювання та евтаназії.

Усі кількісні дані потребують статистичної обробки. Її результати слід подавати у відповідних таблицах і рисунках. Достовірність даних відзначається наступним чином: * - Р <0,05.

Латинські назви роду і виду організмів потрібно виділяти курсивом. При першому згадуванні наводиться повна видова назва (бажано із зазначенням автора таксонів), а при повторному – найменування роду можна привести скорочено однією буквою, якщо не йдеться про види, що відносяться до різних родів з однаковою першою літерою. Тоді використовують скорочення з декількох літер, наприклад Staph. аureus, Str. lactis. Латинські назви таксонів наводяться відповідно до сучасної систематики. Необхідно використовувати тільки загальноприйняті скорочення назв заходів, фізичних, хімічних і математичних величин і термінів, усі інші скорочення потрібно розшифровувати. Не варто наводити скорочення (крім загальновідомих) у таблицях і в підписах до рисунків.

Обговорення завершується формулюванням основного висновку, в якому потрібно дати конкретну відповідь на питання, поставлене у вступі. При використанні ілюстрацій з цитованих публікацій обов'язковим є не тільки посилання на джерело ілюстрації, а й дозвіл їх авторів на публікацію (зазвичай такий запит робиться Інтернетом). У кінці статті висловлюється подяка приватним особам, співробітникам установ і фондів, які сприяли проведенню досліджень і підготовці статті, а також вказуються джерела фінансування роботи.

Результати роботи слід описувати гранично точно та інформативно з приведенням основних фактичних даних, виявлених взаємозв'язків і закономірностей, уникаючи їх повторення у таблицях. Слід вказати межі точності й надійності даних, а також ступінь їх обґрунтування.

Висновки (без назви) можуть супроводжуватися рекомендаціями, оцінками, пропозиціями, описаними в статті.

Список літератури

Література (References) наводиться в порядку цитування джерел у тексті і позначається цифрами у квадратних дужках. Використання гіперпосилань у списку літератури не допускається. Оскільки журнал прийнято для індексування міжнародними базами даних, список літератури подається до редакції двома окремими блоками:

Блок 1 (Література) – список літератури мовою оригіналу.
Блок 2 (References) – той самий список літератури, в якому повторюються посилання на іноземні джерела, а посилання, написані кирилицею, наводяться в романському (латинському) алфавіті. Прізвища авторів, назви журналів подаються згідно з однією з міжнародних систем транслітерації. Назви статей в посиланнях обов’язково перекладаються на англійську мову.

Автори несуть повну відповідальність за коректність наведення першоджерел. Допускається цитування тільки опублікованих і легко доступних для читачів матеріалів: статті, книги, матеріали конференцій, дисертації, патенти.


Рекомендації щодо складання посилань в романському алфавіті в англомовній частині статті та пристатейній бібліографії, призначеної для зарубіжних БД:

1.    Слідувати правилам, що дозволяють легко ідентифікувати 2 основних елементи описів – авторів і джерело.
2.    Не перевантажувати посилання транслітерацією назв статей, слід давати тільки їх переклад.
3.    Додержуватися однієї з поширених систем транслітерації прізвищ авторів і назв джерел.
4.    При посиланні на статті з російських журналів, що мають перекладну версію, краще давати посилання на перекладну версію статті.
На сайті http://www.translit.ru/ можна безкоштовно скористатися програмою транслітерації тексту, написаного кирилицею, в латиницю.

Приклади оформлення посилання у списку літератури

Для журналу "Biotechnologia Acta" рекомендується така структура бібліографічного посилання:

Статті:

Загальний формат:

прізвища та ініціали авторів (транслітерація, виділяється курсивом), переклад назви статті на англійську мову прямим шрифтом, крапка, (для іноземних джерел після назви статті англійською мовою в квадратних дужках наводиться назва статті мовою оригіналу тим самим шрифтом), крапка, назва джерела (транслітерація виділяється курсивом), ставиться крапка, послідовно вихідні дані статті - рік, том, номер (у дужках), сторінки, які відокремлюються комами. Обов’язково зазначається мова оригіналу.

Це посилання є зрозумілим і зручним для пошуку в базах даних. Це - найбільш повний варіант опису. У зарубіжній БД проста транслітерація заголовка статті без його перекладу на англійську мову не має сенсу.

Приклади:

Pirog T. P., Shevchuk T. A., Shulyakova M.A., Tarasenko D.O. Influence of citric acid оn synthesis of  biosurfactants of Rhodococcus erythropolis IMV Ас-5017. Mikribiol.Zhurnal. 2011, 73(5), 21–27. (In Ukrainian)

Liang G., Klose R. J., Gardner K. E. & Zhang Y. Yeast Jhd2p is a histone H3 Lys4 trimethyl demethylase. Nature Struct. Mol. Biol. 2007, 14(2), 243-245.

Rodrigues L. R. Inhibition of bacterial adhesion on medical devices, Adv. Exp. Med. Biol. 2011, V. 715, Р. 351–367.

Skochko A.B., Konon A.D., and Pirog T.P. Research of antiadhesion properties of surface-active substances of Аcinetobacter calcoaceticus IMV В-7241. Kharchova promislovist. 2012, N13, P. 77–80. (In Ukrainian).

Приклади опису статей, що мають DOI:
Yang S. Y., Ryu I., Kim H. Y., Kim J. K., Jang S. K., and Russell, T. P. Nanoporous membranes with ultrahigh selectivity and flux for the filtration of viruses. Advanced Materials. 2006, 18(6), 709–712.
https://doi.org/ 10.1002/adma.200501500.

Матеріали конференцій:
Riabinina A. A., Berezina E. V., and Usol'tseva N. V. Surface Tension and Lyotropic Mesomorphism in Systems Consisting of Nonionogenic Surfactant and Water. Lyotropic Liquid Crystals and Nanomaterials: Proceedings of the Seventh International Conference. Ivanovo: Ivanovskii Gos. Univ., 2009. (In Russian).

Тези доповідей:
Kordyum V., Suhorada E., and Ruban T. Informational conditioning as the mechanism of permanent organism reconstruction. Abstracts of the 1st World Congress of Regenerative Medicine. Leipzig, Germany, 22–24 October 2003. 6 p.

Приклад опису статті з електронного журналу:
Hindorff, L. A. (всі автори) A Catalog of Published Genome-Wide Association Studies. Available at http://www.genome.gov/gwastudies (accessed, September, 2012).

Приклад опису статті з електронної енциклопедії:
Containerization. (2008). In Encyclop?dia Britannica. Retrieved May 6, 2008, from http://search.eb.com

Посилання на Інтернет-ресурс:
Pravila Tsitirovaniya Istochnikov (Rules for the Citing of Sources) Available at: http://www.scribd.com/doc/1034528/ (accessed 7 February 2011).

Посилання на Інтернет-ресурс наукових та технічних звітів:
Deming D, and Dynarski S. The lengthening of childhood. (NBER Working Paper 14124). Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research. Retrieved July 21, 2008, from http://www.nber.org/papers/w14124.

Посилання на книгу:
McCartney E.J Optics of the atmosphere. N. Y.: Willey, 1977, 400 p.

Посилання на главу з книги:
прізвища та ініціали авторів (транслітерація, виділяється курсивом, крапка, пробіл), повна назва роботи в перекладі на англійську мову прямим шрифтом, крапка, пробіл, прізвище відповідального редактора, назва видавництва (транслітерація, виділяється курсивом, наводиться без скорочень, крапка, пробіл), рік видання і номера першої та останньої сторінки цитованої роботи, мова видання.

Trachtenberg I. M., Levitsky E. L. Genetic toxicology. Genetic medicine. Zaporojan S.B. (Ed.). Odessa State University. 2008, P. 183–221. (In Russian).

Посилання на монографію:Lugovskoy E. V. The Molecular Mechanisms of Fibrin Formation and Fibrinolysis. – Kyiv: Naukova Dumka. 2003. – 219 p. (In Russian)

Посилання на автореферати:
N. Kawasaki. Parametric study of thermal and chemical nonequilibrium nozzle flow. M.S. thesis, Dept. Electron. Eng., Osaka Univ. Osaka, Japan, 2003.

J. O. Williams. Narrow-band analyzer. Ph.D. dissertation, Dept. Elect. Eng., Harvard Univ., Cambridge. MA, 2010.

Дисертації:
Young R. F. Crossing boundaries in urban ecology: Pathways to sustainable cities (Doctoral dissertation). Available from ProQuest Dissertations & Theses database. 2007. (UMI No. 327681).

Енциклопедії, словники:
Sadie S., Tyrrell J. (Eds.). The new Grove dictionary of music and musicians (2nd ed., Vols. 1-29). New York, NY: Grove.

Патенти:

Загальний формат:

Автор, Назва патенту. Держава. Патент x xxx xxx(номер). Місяць день, рік.

Приклад:
Wilkinson J. P., Nonlinear resonant circuit devices. U.S. Patent 3 624 125, July 16, 1990.

 

Короткі повідомлення

Журнал публікує менші за обсягом статті, які мають безумовну новизну і значущість для біотехнології. Ці статті проходять прискорене рецензування і публікуються в короткі терміни. Загальний обсяг короткого повідомлення обмежений 10 машинописними сторінками, кількість рисунків і/або таблиць — не більше 3, а список використаних літературних джерел не повинен перевищувати 15.

Розділи короткого повідомлення аналогічні розділам оригінальної статті, але не виділяються заголовками і підзаголовками; результати можуть бути викладені разом з обговоренням.

Доцільність такої позачергової публікації має бути обґрунтована в листі, що надсилається Головому редакторові автором для кореспонденції. У разі прийняття така робота може бути опублікована протягом 3–4 місяців.

Примітка

У зверстаному варіанті статті авторам можна виправляти тільки помічені помилки без внесення структурних змін і доповнень.

Редакційна рада має право відмовити у публікації рукописів, що містять раніше опубліковані дані, а також матеріали, які не відповідають фаху журналу, або матеріали досліджень, що були проведені з порушенням етичних норм.

 

Рукописи надсилайте в редакцію за адресою:
Журнал «Biotechnologia Acta»
Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України
вул. Леонтовича, 9, Київ, 01601
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
тел. (044) 235–14–72.

Подаючи статтю до журналу, автор тим самим передає видавцеві (© Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України) виключне право редагувати, перекладати іншою мовою, репродукувати та видавати роботу в обраному видавцем журналу вигляді й форматі.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008

 

 

 


 

- информативными (не содержать общих слов);

- оригинальными (не быть калькой русскоязычной аннотации);

- содержательными (отражать основное содержание статьи и результаты исследований);

- структурированными (следовать логике описания результатов в статье);

- «англоязычными» (написаны качественным английским языком);

- компактными (укладываться в объем от 1000 до 2000 слов).

 


Додаткове меню

Пошук по сайту

Навігація на сайті

Home Правила для авторів

Запрошення до співпраці

Пані та понове!  Редакція запрошує Вас публікувати свої роботи на сторінках нашого журналу. © Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008. Усі права захищені. Повний або частковий передрук матеріалів журналу тільки з письмового дозволу редакції.
E
-mail для довідок: biotech@biochem.kiev.ua