Biotechnologia Acta

...

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта
Home

ІНДУКЦІЯ КАРОТИНОГЕНЕЗУ Desmodesmus armatus (Chod.) Hegew, КУЛЬТИВОВАНОЇ НА СКИДНІЙ ВОДІ ІЗ РИБОВОДНОЇ УСТАНОВКИ ЗАМКНУТОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ М. М. Марченко, І. В. Дорош, Л. М. Чебан

Друк PDF

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 12, № 2, 2019
https://doi.org/10.15407/biotech12.02.046

ІНДУКЦІЯ КАРОТИНОГЕНЕЗУ Desmodesmus armatus (Chod.) Hegew, КУЛЬТИВОВАНОЇ НА СКИДНІЙ ВОДІ ІЗ РИБОВОДНОЇ УСТАНОВКИ ЗАМКНУТОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ

М. М. Марченко, І. В. Дорош, Л. М. Чебан

Абстракт

Метою роботи було розробити схему отримання вторинних каротиноїдів зеленої мікроводорості Desmodesmus armatus (Chod.) Hegew. за умов двостадійного культивування на скидній воді з рибоводної установки замкнутого водопостачання — УЗВ у відповідь на вплив індукторів різної природи. За хімічною природою вторинні каротиноїди є С40-кетокаротиноїдами – інтермедіатами ензимного окиснення β-каротину до астаксантину.

Розроблено умови культивування D. Armatus на скидній воді з УЗВ шляхом двостадійного накопичувального культивування, де на першому етапі було створено умови для швидкого нарощування біомаси, а на другому — індуковано біосинтез цільового продукту шляхом внесення у живильне середовище попередників біосинтезу каротиноїдів (С6Н12О6, СН3СООNa), промоторів вільнорадикального окиснення (FeSO4/H2O2) чи осмотичного стресу (NaCl). Показано, що культура І фази культивування характеризується високими ростовими та продуктивними показниками: кількістю біомаси до 13 г/л, загального протеїну — 37,9%, ліпідів — 26% та сумарних кароти ноїдів — 7,5% в 1 г сухої біомаси. Серед каротиноїдів встановлено наявність зеаксантину, лютеїну, β-каротину, незначної кількості астаксантину, кантаксантину, ефірів адоніксантину та астаксантину. Встановлено особливості адаптивної відповіді D. armatus на вплив факторів, що індукують вторинний каротиногенез, які включають: збереження чисельності клітин або збільшення її вдвічі в період використання хімічних активаторів; зниження активності цитохромоксидази як показника метаболічної активності культури.

Таким чином, показано можливість збільшення у біомасі D. аrmatus вмісту цінних для аквакультури риб та ракоподібних β-каротину та астаксантину щляхом внесення у скидну воду з УЗВ промоторів вільнорадикального окиснення та осмотичного стресу NaCl (200 мМ) чи Fe2+ (200 мМ) з Н2О2 (10–4 мМ) на другій фазі культивування. Порушення обміну речовин у клітинах D. аrmatus, які спостерігалися за дії хімічних факторів, призводять до перерозподілу профілю основних нутрієнтів. На фоні інтенсивного каротиногенезу активувалися процеси біосинтезу та накопичення ліпідів.

Повний текст PDF

 


 

Додаткове меню

Пошук по сайту

Навігація на сайті

Home

Запрошення до співпраці

Пані та понове!  Редакція запрошує Вас публікувати свої роботи на сторінках нашого журналу. © Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008. Усі права захищені. Повний або частковий передрук матеріалів журналу тільки з письмового дозволу редакції.
E
-mail для довідок: biotech@biochem.kiev.ua