Biotechnologia Acta

...

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта
Home Архив 2015 № 4 МІКРОБНІ ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНІ РЕЧОВИНИ У ПРИРОДООХОРОННИХ ТЕХНОЛОГІЯХ Пирог Т. П., Конон А. Д., Савенко І. В.

ISSN 2410-776X (електронна версія),
ISSN 2410-7751 (друкована версія)

Biotechnologia Acta
Т. 8, № 4, 2015

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 8, № 4, 2015 
https://doi.org/10.15407/biotech8.04.021
С. 21-39, бібл. 142, англ.
УДК: 759.873.088.5:661.185

МІКРОБНІ ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНІ РЕЧОВИНИ У ПРИРОДООХОРОННИХ ТЕХНОЛОГІЯХ

Пирог Т. П., Конон А. Д., Савенко І. В.

Національний університет харчових технологій, Київ, Україна

В огляді наведено дані літератури та власних експериментальних досліджень авторів щодо використання мікробних гліколіпідів (рамно-, софоро- і трегалозоліпідів) та ліпопептидів для очищення води і ґрунту від нафти та інших вуглеводнів, вилучення токсичних важких металів (Cu2+, Cd2+, Ni2+, Pb2+), деструкції комплексних забруднень (нафта й інші вуглеводні з важкими металами), а також висвітлено роль мікробних поверхнево-активних речовин у процесах фіторемедіації.

Обговорюються чинники, що обмежують використання мікробних поверхнево-активних речовин у природоохоронних технологіях. За певних концентрацій поверхнево-активні речовини можуть виявляти антимікробні властивості та інгібувати мікроорганізми-декструктори ксенобіотиків. Біодеградабельність таких речовин може також знижувати ефективність біоремедіації.

Розроблення ефективної технології з використанням мікробних поверхнево-активних речовин має включати такі етапи: моніторинг забрудненої ділянки, з’ясування характеру забруднення і аналіз автохтонної мікробіоти; визначення способу введення поверхнево-активних речовин (екзогенне внесення, стимуляція їх синтезу автохтонною мікробіотою); встановлення оптимальної концентрації для уникнення вияву антимікробних властивостей, а також швидкої біодеградації; проведення досліджень як у лабораторних, так і в польових умовах.

Ключові слова: мікробні поверхнево-активні речовини, біоремедіація.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 8, № 4, 2015

DOI:

С. 21-39, библ. 142, англ.

УДК: 759.873.088.5:661.185

МИКРОБНЫЕ ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА В

ПРИРОДООХРАННЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ

Т. П. Пирог, А. Д. Конон, И.В. Савенко

Национальный університет пищевых технологий, Киев, Украина

Представлены данные литературы и собственных экспериментальных исследований авторов о применении микробных поверхностно-активных гликолипидов (рамно-, софоро- и трегалозолипидов) и липопептидов для очистки воды и почвы от нефти и других углеводородов, удаления токсичных тяжелых метал лов (Cu2+, Cd2+, Ni2+, Pb2+), деструкции комплексных загрязнений (нефть и другие углеводороды с тяжелыми металлами), а также освещена роль микробных поверхностно-активных веществ в процессах фиторемедиации.

Обсуждаются факторы, ограничивающие использование микробных поверхностно-активных веществ в природоохранных технологиях. При определенных концентраціях поверхностно-активные вещества могут проявлять антимикробные свойства и ингибировать микроорганизмы-декструкторы ксенобиотиков. Биодеградабельность сурфактантов микроорганизмами также может снижать эффективность биоремедиации.

Разработка эффективной технологии с использованием микробных поверхностно-активных веществ должна включать следующие этапы: мониторинг загрязненного участка, определение характера загрязнения и анализ автохтонной микробиоты; определение способа введения поверхностно-активных веществ (экзогенное внесение, стимуляция их синтеза автохтонно микробиотой); установление оптимальной концентрации для предотвращения проявления антимикробных свойств, а также быстрой биодеградации; проведение исследований как в лабораторных, так и в полевых условиях.

Ключевые слова: микробные поверхностно-активные вещества, биоремедиация.

 

Додаткове меню

Пошук по сайту

Навігація на сайті

Home Архив 2015 № 4 МІКРОБНІ ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНІ РЕЧОВИНИ У ПРИРОДООХОРОННИХ ТЕХНОЛОГІЯХ Пирог Т. П., Конон А. Д., Савенко І. В.

Запрошення до співпраці

Пані та понове!  Редакція запрошує Вас публікувати свої роботи на сторінках нашого журналу. © Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008. Усі права захищені. Повний або частковий передрук матеріалів журналу тільки з письмового дозволу редакції.
E
-mail для довідок: biotech@biochem.kiev.ua